Kontakt

Účtovnícke služby

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

 • zavedenie účtovnej jednotky a jej agendy (návrh metód spracovania a obehu účtovných dokladov)
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie DPH vrátane vystavenia daňového priznania k DPH
 • vyhotovenie podkladov k dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti
 • komunikácia s daňovými orgánmi a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia
 • zostavovanie mesačných prehľadov a zostáv, spracovanie súvahy a výsledovky za jednotlivé obdobia
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • vypracovanie daňového priznania

Mzdy a Personalistika

 • spracovanie miezd
 • vyhotovenie povinných mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do príslušných poisťovní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnancov
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • výpočet nemocenských dávo
 • evidencia dovolenky
 • mzdové a evidenčné listy
 • zápočty rokov
 • štvrťročné prehľady o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmu fyzických osôb
 • hlásenia o vyúčtovaní dane
 • pracovno – právne vzťahy k zamestnancom (vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní prác)
 • podklady pre účtovníctvo

Ostatné služby

 • Podľa dohody s klietnom je možné vykonávať aj nasledovné činnosti:
  vedenie knihy jázd